بررسی تاثیر رهبري تحول گرا بر رفتار شهروندي کارکنان(محبوبه منتظرعطایی)

بررسی تاثیر رهبري تحول گرا بر رفتار شهروندي کارکنان(محبوبه منتظرعطایی)

رهبران تحول گرا و مدیران سازمان ها پی برده اند که تنها راه رسیدن به اهداف سازمان به راحتی صورت نمی گیرد. رهبران، سازمان را به سمتی سوق می دهند که فرهنگ همکاري هاي داوطلبانه را بین کارکنان تسري دهند.

شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی را بیش از پیش آشکار نموده است. نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود .این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان هاي اثربخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را موطن خود می دانند و براي تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند

این تحقیق با هدف، بررسی تاثیر رهبري تحول گرا بر رفتار شهروندي انجام شده است . جامعه آماري کلیه کارکنان مدارس منطقه تبادکان خراسان رضوي میباشد . طبق جدول مورگان 50 نفر با روش نمونه گیري تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است. در تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی و در آمار استنباطی معادلات ساختاري استفاده شده است. نتایج نشان داد که رهبري تحول گرا بر رفتار شهروندي تاثیر مثبت دارد.

نویسندگان این مقاله محبوبه منتظرعطایی، مسعود طاهری لاری و نرگس محمدزاده می باشند.

با خواندن روش تحقیق در این سایت ، روش تحقیق مقالات خود را مشخص کنید. به دیگر مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط