بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و تعهد سازمانی(محبوبه منتظرعطایی)

بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و تعهد سازمانی(محبوبه منتظرعطایی)

نویسندگان این تحقیق محبوبه منتظرعطایی، غلامعباس شکاری و مرضیه زینت بخش می باشند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس با تعهدسازمانی معلمان انجام شده است.

مطالعات زیادی درخصوص سبک رهبری مدیران انجام گرفته است که نشان می دهد سدبک رهبری از یک طرف در عملکرد سازمان موثر خواهد بود و از طرف دیگر رفتار کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. نقش سبک رهبری در بهبود مدیریت و عملکرد کارکنان امری انکارناپذیر است . اهمیت رهبری به این دلیل است که می تواند تغییر را در سازمان به وجود آورد .

البته این امر بدون رهبری موثر به وقوع نخواهدد پیوست . امدروز به جای تأکید بر مدل سنتی رهبری که همان فرماندهی و کنترل می باشد به رهبری یادگیری ، مشارکتی، خود کنترلی، تحول آفرینی و غیر تأکید می شود . در واقع، سازمان های امروزی با روند پرشتاب تغییرات روبه رو هستند . این تغییرات در حوزه آموزش و پرورش نیز کاملا مشهود می باشد که وجدود شخص در نقش رهبر در این زمینه بدیهی می باشد.

جامعه آماری، کارکنان مدارس ابتدایی منطقه تبادکان از مناطق خراسان رضوی مشتمل بر 103 نفر می باشد که طبق جدول مورگان 81 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . از پرسشنامه سبک رهبری کلارک برای انتخاب سبک رهبری و پرسشنامه آلن و مایر برای سنجش تعهدسازمانی استفاده شده است. ضریب پایایی برای پرسشنامه سبک رهبری از طریق آلفای کرونباخ 0.795 و تعهد سازمانی 0.788 بدست آمد است. روش تحقیق مبتنی بر همبستگی و تحلیل های رگرسیون می باشد. نتایج نشان داد که بین سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی معلمان رابطه معناداری مشاهد نشده است.

با خواندن روش تحقیق در این سایت ، روش تحقیق مقالات خود را مشخص کنید. به دیگر مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط