درباره دکتر محبوبه منتظرعطایی

مدرس و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و دکتری مدیریت آموزشی

ارائه دهنده رساله دکتری با عنوان واکاوی فرایند سیاستگذاری در نظام آموزش دانشگاه آزاد ایران 

سابقه عضویت در باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم تربیتی و دانشکده زبان، حقوق و علوم سیاسی

مدرس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

تحلیلگر اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان

تحلیلگر استعدادیابی شغلی

مدرس طراحی مسیرشغلی

مدرس استعدادیابی و مهارت ورزی کارکنان

مدرس کارگاه های تخصص پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

مدرس تخصصی درس روش تحقیق (کارگاه های خصوصی و عمومی)

مدرس تخصصی مقاله نویسی (کارگاه های خصوصی و عمومی)

10 سال سابقه خدمت در صنعت خودروسازی (امور اداری)

پژوهشگر سازمان شهرداری مشهد

تحلیلگر پروژه های کیفی و کمی و تحلیل گر بیش از 1200 پروژه تجزیه و تحلیل آمار

تحلیل گر روش تحقیق فراتحلیل، فراترکیب و روش کیو

تحلیل گر روش تحقیق آینده نگاری و سناریونویسی

تحلیل گر و تدوینگر استراتژی ها و ماتریس های SWOT

تحلیل گر روش تحقیق کمی با نرم افزارهای واریانس محور و کواریانس محور

عضو کمیته علمی همایش ملی بهبود و بازسازیِ سازمان و کسب و کار

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کارهای برتر و ثروت آفرین دانشگاه تابران

دبیر علمی اولین همایش و جشنواره ملی آینده پژوهی و آینده نگاری با رویکرد توسعه ملی

همکاری با نخستین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ، فرصتها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور

همکار طرح های و پژوهش های علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد