نام و نام خانوادگي: محبوبه منتظرعطایی

آدرس پست الکترونیکی: mahbobehataei@mshdiau.ac.ir

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتری مدیریت آموزشی                                           

عضویت در باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم تربیتی و دانشکده زبان، حقوق و علوم سیاسی

مدرس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

مدرس کارگاه های تخصص پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

مدرس تخصصی درس روش تحقیق (کارگاه های خصوصی و عمومی)

مدرس تخصصی مقاله نویسی (کارگاه های خصوصی و عمومی)

پژوهشگر سازمان شهرداری مشهد

تحلیلگر پروژه های کیفی و کمی و تحلیل گر بیش از 650 پروژه تجزیه و تحلیل آمار

تحلیل گر روش تحقیق فراتحلیل، فراترکیب و روش کیو

تحلیل گر روش تحقیق آینده نگاری و سناریونویسی

تحلیل گر و تدوینگر استراتژی ها و ماتریس های SWOT

تحلیل گر روش تحقیق کمی با نرم افزارهای واریانس محور و کواریانس محور

عضو کمیته علمی همایش ملی بهبود و بازسازیِ سازمان و کسب و کار

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کارهای برتر و ثروت آفرین دانشگاه تابران

دبیر علمی اولین همایش و جشنواره ملی آینده پژوهی و آینده نگاری با رویکرد توسعه ملی

همکاری با نخستین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ، فرصتها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور

همکار طرح در دانشکده علوم پزشکی مشهد