article

بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و تعهد سازمانی(محبوبه منتظرعطایی)

نویسندگان این تحقیق محبوبه منتظرعطایی، غلامعباس شکاری و مرضیه زینت بخش می باشند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس با تعهدسازمانی معلمان انجام شده است. مطالعات زیادی درخصوص سبک رهبری مدیران انجام گرفته است که نشان می دهد سدبک رهبری از یک طرف در عملکرد سازمان موثر خواهد بود و […]