ارائه مدل عقلانیت در سیاست گذاری نظامِ آموزش(محبوبه منتظرعطایی)

ارائه مدل عقلانیت در سیاست گذاری نظامِ آموزش(محبوبه منتظرعطایی)

سیاستگذاری

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عقلانیت در سیاستگذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. روش پژوهش در این تحقیق، روش دلفی می باشد. یافته های تحقیق نشان داد عقلانیت اقتصادی بعنوان بیشترین اهمیت و عقلانیت قانونی با کمترین ضریب اهمیت بدست آمده است. مولفه های شناسایی شده برای سیاستگذاری در نظام آموزش میتواند مورد توجه قرار گیرد. در ادامه بخوانید …

رشته سیاستگذاری با توجه به اینکه تصمیمات اکثر سیاستگذاران را تحت تاثیر قرار میدهد بسیار حائز اهمیت است. تصمیم گیری مدیران در سطح کلان در زمره ی سیاستگذاری در جامعه لحاظ می شود.

یک سیاست برای اجرا شدن به شدت نیاز به مقبولیت و مشروعیت از سوی افراد جامعه دارد. لذا یک سیاست می تواند با موفقیت اجرا گردد و یا با شکست مواجه شود.

به زعم کمالی (1396) توجه روزافزون دولت ها به سیاستگذاری بر مبنای کاربرد یافته های تحلیلگران سیاستگذاری موجب پیوند تحلیل گران و سیاستگذاران شده است.

سیاستگذاری در نظام آموزش

وجود مسائل مختلف در سیاستگذاری بعلت لحاظ نکردن ابعاد عقلانیت در مرحله تقنین می باشد. بعنوان مثال نبود عقلانیت دینی در اکثر سیاستگذاری های آموزشی می تواند منجر به تغییر دیدگاه دانشجویان در نظام آموزشی گردد.

به زعم اسپرات(2019) اعتقادات مذهبی فردی از یک سال تا سال دیگر، 1.5٪ کاهش می یابد. این نشان می دهد که در نظام آموزش دانشگاهها بحث عقلانیت دینی آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از مسائل دیگری که به آن در سیاستگذاری توجه نشده است بیکاری پنهان افراد جامعه است به معنای اینکه افراد در چارچوب تخصص و دانش خود به كار مشغول نمی شوند.

بیکاری پنهان دستاورد توجه نکردن سیاستگذاران به ابعاد مختلف عقلانیت می باشد. نکته حائز اهمیت در ارزیابی برنامه های آموزش در گذشته، نگاه سیاسی و عقلانیت در آن میباشد. همچنین اهمیت پرداختن به عقلانیت در سیاستگذاری در حوزه ی نظام آموزش از آنجایی که با محیط بسیار پیچیده در ارتباط است، زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که تعامل عقلانیت در همه ی زمینه ها در آن لحاظ گردد و هر گونه تغییر و یا اصلاح نظام آموزش بایستی با برنامه ریزی استراتژیک و دقیق صورت پذیرد.

با خواندن روش تحقیق در این سایت ، روش تحقیق مقالات خود را مشخص کنید. به دیگر مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط