بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از سیاست سازمانی و رفتار شهروندی (نویسندگان: محبوبه منتظرعطایی و مرضیه زینت بخش)

بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از سیاست سازمانی و رفتار شهروندی (نویسندگان: محبوبه منتظرعطایی و مرضیه زینت بخش)

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بین ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی و رفتار شهروندی انجام گردیده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و توصیفی است. جامعه آماری کلیه معلمان مقطع متوسطه دوره اول منطقه تبادکان که تعداد 140 نفر می باشند در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در ادامه بخوانید…

امروزه در سازمان ها نمی توان از قدرت و سیاست چشم پوشی کرد. هر سازمان با توجه به اهداف سازمانی خود دارای سیاست های داخلی و خارجی متفاوتی است.

زمانی که نامی از پدیده سیاست سازمانی و یا رفتار سیاسی یاد می شود اغلب افراد تنها جنبه منفی رفتارهای سیاسی را در نظر می گیرند و از آن به عنوان نیرنگ و فریب کارکنان در راستای تأمین نیازهای شخصی خود تعریف می کنند که با فرصت طلبی خود در صدد تحقق اهداف خود می باشند.

در این میان تحقق اهداف سازمان، بدون تمایل افراد به همکاری خود جوش میتواند کمک شایانی به مدیران نماید. رفتار شهروندی رفتاری است که به طور مستقیم در سازمان برای انجام آن پاداش رسمی در نظر گرفته نمی شود . در صورت انجام ندادن آن تنبیهی گریبان گیر افراد سازمان نمی شود . این رفتار در عین حال عملکرد سازمان را اثربخش تر از گذشته می کند.

مدیران سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که رفتار شهروند سازمانی می تواند بهره وری کارکنان را نیز افزایش دهد . رفتار شهروندی کارکنان می تواند آنها را به سوی کار تیمی سوق دهد . در سازمان هایی که خدمتی را عرضه می نمایند رفتار شهروندی می تواند منجر به کیفیت بهتر خدمات نیز گردد .

با خواندن روش تحقیق در این سایت ، روش تحقیق مقالات خود را مشخص کنید. به دیگر مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط