بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (محبوبه منتظرعطایی)

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (محبوبه منتظرعطایی)

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ابعاد آن با تعهدسازمانی کارکنان انجام شده است.

مطالعات نشان می دهد که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها، منابع انسانی آن ها می باشد . موضوع نیروي انسانی تاثیر بسیار مهمی در تحقق اهداف و پیشرفت سازمان دارد. این کارکنان با رضایت شغلی و با انگیزه هستند که موجب ارتقا سازمان و غلبه بر رقبا میشوند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در حفظ و یا حتی ارتقاي سازمان ها می باشد..

در پژوهشی که سومان جین و همکاران انجام داده اند عنوان نموده اند که میزان رضایت کارکنان بانک هاي دولتی از بانک هاي خصوصی بیشتر است چرا که امکان پیشرفت بیشتري براي آنها وجود دارد و همچنین بانک هاي دولتی امکان برگزاري دوره هاي آموزشی را دارد که باعث افزایش رضایت پرسنل آنها شده است از طرفی میزان خستگی از کار در بین کارکنان این بانک ها به دلیل نبود تنوع در شغل بیشتر مشاهده شده که منجر به نارضایتی می شود.

جامعه آماري شامل کلیه کارکنان صفی یکی از بانکهاي دولتی حوزه شمال غرب مشهد شامل 76 نفر می باشد که طبق جدول مورگان 63 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق مبتنی بر همبستگی و تحلیل هاي می باشد که داده ها تحلیل و فرضیه هاي تحقیق نیز آزمون شد . نتایج نشان داد که بین متغیر رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مستقیم و معنا دار وجود دارد .

نویسندگان این مقاله مسعود منشی زاده نائین، محبوبه منتظرعطایی و علی سعیدی می باشند.

با خواندن روش تحقیق در این سایت ، روش تحقیق مقالات خود را مشخص کنید. به دیگر مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط