بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بانک (محمدرضا ذبیحی، محبوبه منتظرعطایی و علی سعیدی)

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بانک (محمدرضا ذبیحی، محبوبه منتظرعطایی و علی سعیدی)

امروزه سازمان ها در تلاش هستند که در صحنه جهانی رقابت نمایند. از این رو با وجود رقباي زیاد ، سازمان ها در تلاشند که انتظارات مشتریان را برآورده سازند. تحقیقات نشان می دهند که زمانی که کار کنان از شغل خود رضایت دارند می توانند با مشتریان تعامل خوب داشته باشند. از این رو بحث رضایت شغلی یکی از مهم ترین ارکان ثبات و پایداري هر سازما نی محسوب می شود.

یکی از عوامل مهم در ارتباط با مشتریان داشتن مهارت هاي ارتباطی و روابط انسانی می باشد. بنابراین مدیران بانکها در جهت تحقق اهداف سازمان و جلب رضایت مشتریان به نظر می رسد بایستی رضایت کارکنان را نیز فراهم آوردند.

منابع انسانی وبحث خوشنودی شغلی موضوعی بسیار مهم است که امروزه اهمیت آن براي ادامه حیات هر سازمانی لازم به نظر می رسد. درگیري با همکار یا ارباب رجوع، دیر رسیدن به سر کار و فشار مدیران سازمان، از جمله مواردي است که میزان رضامندی شغلی کارکنان را تحت تاثیر قرارمی دهد. این موضوع، پیامدهایی دارد که سازمان را در رسیدن به اهدافش مختل می سازد.

این تحقیق با هدف بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بانک انجام شده است. جامعه آماري شامل کلیه کارکنان صفی یکی از بانکهاي دولتی حوزه شمال غرب مشهد می باشند. تعداد جامعه ی آماری شامل 76 نفر که طبق جدول مورگان 63 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش تحقیق توصیفی و کاربردی است. نتایج نشان داد که رضامندی شغلی کارکنان از شغل یا ویژگی کار بالاترین میانگین را دارد. همچنین رضامندی شغلی کارکنان از ارتقاء کمترین میانگین را شامل شده است.

با خواندن روش تحقیق در این سایت ، روش تحقیق مقالات خود را مشخص کنید. به دیگر مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط