تأثیر هوش اجتماعی و مدیریت دانش بر سازمان های یاددهنده

تأثیر هوش اجتماعی و مدیریت دانش بر سازمان های یاددهنده

هوش اجتماعی و مدیریت دانش

هوش اجتماعی و مدیریت دانش توسط آقای دکتر حمید رضایی فر و خانم محبوبه منتظرعطایی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله ی مذکور به زبان انگلیسی در هشتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد به چاپ رسیده است.

نتایج نشان داد که هوش اجتماعی و مدیریت دانش ارتباط مثبتی با سازمان های یاددهنده دارند. همچنین تحقیقات نشان داد که اعتماد، رابطه بین مدیریت دانش و سازمان های یاددهنده را تعدیل میکند. جنسیت نیز تعدیل کننده رابطه بین هوش اجتماعی و سازمان های یاددهنده است.

در ذیل بخشی از مقاله آورده شده است:

The effect of social intelligence and knowledge management on the teaching organization according to the moderating role of trust and gender

Hamid Rezaie far

Assistant professor of Department of Public Management, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran. E-mail: h.rezaiefar@iaubir.ac.ir

Mahbobeh Montazer Ataei*

Assistant Prof. of Educational Management, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. E-mail: mahbobehataei@mshdiau.ac.ir

Abstract

This study is aimed at investigating the effect of Trust in the relationship between knowledge anagement and teaching organization, the effect of Gender in the relationship between Social .intelligence and teaching organization, also the effect of Trust and Gender among them. The sample size was calculated by conducting Cochran’s formula, and research data were collected by distributing questionnaires between 126 employees of the branch of Saderat Bank in Mashhad. The hypothesized model was tested by conducting structural equation modeling in AMOS software. Research results indicated that Social intelligence and knowledge management are positively related to teaching organization and It also indicated that trust is a moderator of the relationship between knowledge management and teaching organization, Gender is a moderator of the relationship between the Social intelligence and teaching organization, also Trust and Gender are moderators of the relationship between them.

Keywords: Social intelligence, Teaching organization, Knowledge management, Trust

برای بررسی روش تحقیق این مقاله به بخش موضوعات روش تحقیق مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط