در این پکیج، نحوه ی نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی آموزش داده شده است. سرفصل مطالب پروپوزال نویسی به شرح ذیل است
نحوه ی انتخاب موضوع
نحوه ی نگارش بیان مسئله
نحوه ی نگارش اهمیت و ضرورت تحقیق


نحوه ی نگارش پیشینه پژوهش
نحوه ی نگارش روش تحقیق کاربردی در رشته های علوم تربیتی
توضیح روش پیش آزمون و پس آزمون
نحوه ی نگارش روش تجزیه و تحلیل داده ها
نحوه ی نگارش یک پروپوزال به صورت کاملا عملیاتی
نجوه ی رفرنس نویسی
ارائه فایل word یک پروپوزال کامل