نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری (محبوبه منتظرعطایی)

نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری (محبوبه منتظرعطایی)

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر شیوه، توصیفی پیمایشی است.

جامعه آماری شامل 181 آژانس گردشگری در مشهد می باشد. نمونه بر اساس جدول مورگان 121 آژانس گردشگری است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای پیمایشی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 22 سؤالی استفاده شده است .

روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و اتخاذ نظرات اساتید روان سنج اخذ شده است. پایایی تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده است. ضریب پایایی برای شبکه های اجتماعی ، عدد 0.78 بدست آمده است. ضریب پایایی برای بهبود خدمات صنعت گردشگری به ترتیب 0.81 است.

نتایج نشان داد که بین شبکه اجتماعی و اطلاع رسانی ارتباط وجود دارد. بین شبکه اجتماعی و تبادل اطلاعات ارتباط وجود دارد. بین شبکه اجتماعی و صنعت توریسم ارتباط وجود ندارد. بین شبکه های اجتماعی و عملکرد آژانس های مسافرتی ارتباط وجود ندارد.

دانشمندان مفهوم شبکه اجتماعی را به عنوان استعاره ای برای توصیف مجموعه ای از روابط میان افراد به کار می برند.

در تحلیل شبکه، بیشتر بر شکل و محتوا و روابط بین گروه ها تأکید می شود تا تکیه بر خصوصیات و صفات کنشگران. این دیدگاه بر آن است که فرایندهای اجتماعی و پیامدهای فردی، حتی باوجود ویژگی های فردی ثابت مثل جنسیت، اساساً از طریق الگوی روابط بین کنشگران در شبکه های اجتماعی تعریف و مشخص می شوند.

با خواندن روش تحقیق در این سایت ، روش تحقیق مقالات خود را مشخص کنید. به دیگر مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط