article

مدیریت ارتباط با کارمندان بدقلق

کارمندان بدقلق کارمندان بدقلق، کارمندانی هستند که باعث دردسر مدیران سازمان می شوند و بایستی مدیریت شوند. کارمندی با عصبانیت وارد دفتر کار شما می شود و از معاون جدید شکایت می کند. او به شدت برافروخته است. شما نمی دانید چطور می توانید کمکش کنید. تمایل بسیاری از مدیران این است که شتابزده وارد […]