روش تحقیق کیفی

پدیدارشناسی روش تحقیق کیفی محبوب محققان

پدیدارشناسی

پدیدارشناسی نوعی روش تحقیق کیفی است که معادل لاتین فنومنولوژی به معنای شناخت است.

این تفکر در نیمه ی دوم قرن نوزدهم توسط ادموند هوسرل مطرح شده است.

هدف روش تحقیق پدیدارشناسانه، مطالعه این امر است که چطور پدیده انسانی در آگاهی و در شناخت تجربه می شود.

فنومولوژی نوعی روش تحقیق کیفی محسوب می شود چرا که با استفاده از مصاحبه عمیق، به دنبال این امر است که چگونه افراد معانی را برای پدیده های مختلف ایجاد می نمایند .

نکته کلیدی در این نوع روش تحقیق کیفی درگیری فرد در ایجاد معنا برای پدیده های اطراف خود است. زیرا فرد از نظر این روش جهان را با و از طریق دیگران تجربه می کند .

هدف فنومنولوژی، توصیف تجربیات زندگی به همان صورتی است که درزندگی واقع شده اند .

استرابرت و کارپنتر (2003) فنومنولوژی را عملی می دانند که هدف آن توصیف پدیده های خاص یا ظاهر چیزها یا تجربیات زندگی است.

کانون توجه فنومنولوژی تجریبات زندگی است. زیرا این تجربیات هستند که معنای هر پدیده را برای فرد می سازند. به فرد می گویند که چه چیز در زندگی او و نزد وی حقیقی است .

این نوع از روش تحقیق به دنبال نشان دادن جزئیات پدیده های مورد بررسی است تا پدیده را به نحوی که توسط فاعلان اجتماعی درک می شوند، نشان دهد .

فنومنولوژی سیستمی از تفسیر است که به ما کمک می کند تا خود و نیز روابط خود را با دیگران را درک کنیم.

فنومنولوژیستها معتقدند که جهان عرصه ادراکات ماست . این ادراکات اساس عمل ما را تشکیل می دهند.

پکیج آموزشی پدیدارشناسی (در حال آماده سازی)

سرفصل این دوره آموزشی:

-تعربف روش پدیدارشناسی و انواع آن

-تفاوت با روش های مشابه (روش تحلیل گفتمان و روش گراندد تئوری)

-مراحل اجرایی شامل:

-نحوه نوشتن عنوان در پدیدارشناسی

-تنظیم هدف کلی، اهداف جزیی و سوالات پژوهش

-جامعه و روش نمونه گیری

-ابزار و تنظیم سوالات مصاحبه

-روش تحلیل داده ها (روش ومن-روش اسمیت-روش کلایزی)

-نحوه نوشتن یافته ها

-نحوه بررسی اعتبار داده ها

-ملاحظات اخلاقی

جهت اطلاع بیشتر به مقالات حوزه ی پدیدارشناسی مراجعه فرمائید

برای مطالعه بیشتر به پستهای قبلی دکتر محبوبه منتظرعطایی در خصوص روش تحقیق در همین سایت مراجعه نمائید.

روش تحقیق کمی و کیفی

روش تحقیق کمی و کیفی

کتاب روش تحقیق کمی و کیفی، تالیف آقای دکتر حمید رضایی فر و خانم دکتر محبوبه منتظرعطایی توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، به چاپ دوم رسید.

در پیشگفتار این کتاب می خوانیم که امروزه علم را مترادف پژوهش مي دانند و آن را رويكردي منظم براي حل مسائل تعريف مي كنند.

اگر تحقيق را به سه بخش كلي محتواي پژوهش، مديريت پژوهش و روش شناسي پژوهش تقسيم كنيم، لازم است تمامي متخصصين رشته هاي مختلف با شيوه هاي پژوهش نيز آشنا شوند.

درس روش تحقيق چنين مهارتي را در آنها تامين و تقويت مي کند. آشنايي با روش شناسي پژوهش براي انجام پايان نامه دوره هاي تحصيلات تكميلي نيز ضروري مي باشد.

یکی از دلایل نگارش این کتاب، فقدان وکمبود کتاب های کاربردی روش تحقیق بوده تا ضمن ارائه سر فصل مربوطه، موجبات افزایش کاربرد عملی این درس را برای دانشجویان فراهم آورد. لذا با مشاهده دغدغه هاي دانشجويان در نگارش تحقیقات خود، نگارندگان كتاب برآن شدند تا با توجه به تجربيات خود و بررسي نظر صاحب نظران علم روش شناسي، كتاب حاضر را تأليف نمايند.

بخشهای کتاب روش تحقیق کمی وکیفی به صورت ذیل می باشد :

بخش اول : مبانی تحقیق  و پژوهش

 • فصل اول : آشنایی با مفاهیم اساسی تحقیق
 • فصل دوم: تحقیق علمی و انتخاب موضوع

بخش دوم: چگونگی تدوین و نگارش تحقیق علمی و پایان نامه

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

بخش سوم: روش تحقیق کیفی

 • فصل اول: آشنایی با تحقیقات کیفی (رویکردها و پاردایم ها)
 • فصل دوم: انواع تحقیقات کیفی
 • فصل سوم: روایی و پایایی درتحقیقات کیفی
 • فصل چهارم: نمونه گیری در تحقیقات کیفی

برای مطالعه بیشتر روش تحقیق به پستهای قبلی روش تحقیق در همین سایت مراجعه نمائید.

social intelligence

تأثیر هوش اجتماعی و مدیریت دانش بر سازمان های یاددهنده

هوش اجتماعی و مدیریت دانش

هوش اجتماعی و مدیریت دانش توسط آقای دکتر حمید رضایی فر و خانم محبوبه منتظرعطایی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله ی مذکور به زبان انگلیسی در هشتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد به چاپ رسیده است.

نتایج نشان داد که هوش اجتماعی و مدیریت دانش ارتباط مثبتی با سازمان های یاددهنده دارند. همچنین تحقیقات نشان داد که اعتماد، رابطه بین مدیریت دانش و سازمان های یاددهنده را تعدیل میکند. جنسیت نیز تعدیل کننده رابطه بین هوش اجتماعی و سازمان های یاددهنده است.

در ذیل بخشی از مقاله آورده شده است:

The effect of social intelligence and knowledge management on the teaching organization according to the moderating role of trust and gender

Hamid Rezaie far

Assistant professor of Department of Public Management, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran. E-mail: h.rezaiefar@iaubir.ac.ir

Mahbobeh Montazer Ataei*

Assistant Prof. of Educational Management, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. E-mail: mahbobehataei@mshdiau.ac.ir

Abstract

This study is aimed at investigating the effect of Trust in the relationship between knowledge anagement and teaching organization, the effect of Gender in the relationship between Social .intelligence and teaching organization, also the effect of Trust and Gender among them. The sample size was calculated by conducting Cochran’s formula, and research data were collected by distributing questionnaires between 126 employees of the branch of Saderat Bank in Mashhad. The hypothesized model was tested by conducting structural equation modeling in AMOS software. Research results indicated that Social intelligence and knowledge management are positively related to teaching organization and It also indicated that trust is a moderator of the relationship between knowledge management and teaching organization, Gender is a moderator of the relationship between the Social intelligence and teaching organization, also Trust and Gender are moderators of the relationship between them.

Keywords: Social intelligence, Teaching organization, Knowledge management, Trust

برای بررسی روش تحقیق این مقاله به بخش موضوعات روش تحقیق مراجعه نمائید.