article

ارتباطات و مهارت های سازمانی در سازمان های دولتی

ارتباطات و مهارت های سازمانی در سازمان های دولتی، هشتمین کارگاهی است که در مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در شانزدهم اسفند ماه ۱۳۹۹ توسط دکتر محبوبه منتظرعطایی برگزار گردید. برخی مباحث مطرح شده در کارگاه ارتباطات و مهارت های سازمانی به شرح ذیل می باشد.: اهمیت برقراری ارتباط موثر چرا مهارت برقراري […]