روش تحقیق پدیدارشناسانه

بنیان های نظری و راهبردهای عملی  دیدگاههای نظری چندی وجود دارند که با توجه به ماهیتی که برای انسان قائلند ،در تحقیقات اجتماعی بیشتر گرایش به انجام تحقیقات کیفی دارند .

این دیدگاههای نظری از جمله شامل کنش متقابل نمادی ،پدیدار شناسی و مردم روش می باشند که انسانها را به عنوان عاملینی دارای اندیشه و توانایی تعریف موقعیت ها و ایجاد معانی در نظر می گیرند و از این دیدگاه به انتقاد از روشهای پوزیتویستی در بررسی مسائل اجتماعی می پردازند .

در این زمینه بلومر این فکر را مورد انتقاد قرار داده است که علوم اجتماعی موفقیت مشابهی با علوم طبیعی بدست آورده است زیرا توانسته است که از وسایل دستیابی به داده های عینی برای تحلیل های کمی،یعنی آمار استفاه کند .

روش تحقیق

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

مقالات مرتبط