article

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (محبوبه منتظرعطایی)

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ابعاد آن با تعهدسازمانی کارکنان انجام شده است. مطالعات نشان می دهد که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها، منابع انسانی آن ها می باشد . موضوع نیروي انسانی تاثیر بسیار مهمی در تحقق اهداف و پیشرفت سازمان دارد. این کارکنان با رضایت […]

article

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بانک (محمدرضا ذبیحی، محبوبه منتظرعطایی و علی سعیدی)

امروزه سازمان ها در تلاش هستند که در صحنه جهانی رقابت نمایند. از این رو با وجود رقباي زیاد ، سازمان ها در تلاشند که انتظارات مشتریان را برآورده سازند. تحقیقات نشان می دهند که زمانی که کار کنان از شغل خود رضایت دارند می توانند با مشتریان تعامل خوب داشته باشند. از این رو […]