article

پدیدارشناسی روش تحقیق کیفی محبوب محققان

پدیدارشناسی پدیدارشناسی نوعی روش تحقیق کیفی است که معادل لاتین فنومنولوژی به معنای شناخت است. این تفکر در نیمه ی دوم قرن نوزدهم توسط ادموند هوسرل مطرح شده است. هدف روش تحقیق پدیدارشناسانه، مطالعه این امر است که چطور پدیده انسانی در آگاهی و در شناخت تجربه می شود. فنومولوژی نوعی روش تحقیق کیفی محسوب […]

article

روش تحقیق کمی و کیفی

کتاب روش تحقیق کمی و کیفی، تالیف آقای دکتر حمید رضایی فر و خانم دکتر محبوبه منتظرعطایی توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، به چاپ دوم رسید. در پیشگفتار این کتاب می خوانیم که امروزه علم را مترادف پژوهش مي دانند و آن را رويكردي منظم براي حل مسائل تعريف مي كنند. اگر تحقيق را […]

article

نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری (محبوبه منتظرعطایی)

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر شیوه، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل 181 آژانس گردشگری در مشهد می باشد. نمونه بر اساس جدول مورگان 121 آژانس گردشگری است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه […]

article

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (محبوبه منتظرعطایی)

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ابعاد آن با تعهدسازمانی کارکنان انجام شده است. مطالعات نشان می دهد که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها، منابع انسانی آن ها می باشد . موضوع نیروي انسانی تاثیر بسیار مهمی در تحقق اهداف و پیشرفت سازمان دارد. این کارکنان با رضایت […]

article

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بانک (محمدرضا ذبیحی، محبوبه منتظرعطایی و علی سعیدی)

امروزه سازمان ها در تلاش هستند که در صحنه جهانی رقابت نمایند. از این رو با وجود رقباي زیاد ، سازمان ها در تلاشند که انتظارات مشتریان را برآورده سازند. تحقیقات نشان می دهند که زمانی که کار کنان از شغل خود رضایت دارند می توانند با مشتریان تعامل خوب داشته باشند. از این رو […]

article

ارائه مدل عقلانیت در سیاست گذاری نظامِ آموزش(محبوبه منتظرعطایی)

سیاستگذاری پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عقلانیت در سیاستگذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. روش پژوهش در این تحقیق، روش دلفی می باشد. یافته های تحقیق نشان داد عقلانیت اقتصادی بعنوان بیشترین اهمیت و عقلانیت قانونی با کمترین ضریب اهمیت بدست آمده است. مولفه های شناسایی شده برای سیاستگذاری در نظام […]

article

کارگاه معادلات ساختاری با لیزرل (برگزار شده)

در این کارگاه ، دانشجویان فرهیخته با مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش های کواریانس محور آشنا خواهند شد. به مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه کنید. مراحل مدل معادلات ساختاری شامل فرآیندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس شامل یک سری گام­ هایی است که به محقق توصیه می­شود که حتما به صورت متوالی این گام­ها […]