article

کارگاه روش تحقیق تحلیل محتوا

تحلیل محتوا و یا تحلیل محتوای پیام در کارگاهی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده بود مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگاه ، دانشجویان فرهیخته با روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی آشنا شدند. به منظور آشنایی بیشتر به مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه کنید. فرآیند تحلیل محتوا در ابتدا، محتوای پیامی که بایستی مورد […]