article

نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری (محبوبه منتظرعطایی)

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر شیوه، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل 181 آژانس گردشگری در مشهد می باشد. نمونه بر اساس جدول مورگان 121 آژانس گردشگری است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه […]